Klassifizierung auslesen

www.4AP.de - ABAP Syntaxbeispiele:

Beispielcoding: Klassifizierung auslesen: (kopieren erlaubt aber auf eigene Gefahr :-))

	
	
	DATA:
     lt_exp_ausp        TYPE TABLE OF ausp,
         ls_exp_ausp           TYPE ausp,
         lv_class              TYPE klah-class,
         lv_object             LIKE ausp-objek,
         lv_atinn              LIKE ausp-atinn,
         lv_bezeichnung        TYPE atwrt,
         lv_achstyp            TYPE atwrt,
         lv_bremse             TYPE atwrt,
         lv_lagerung_bolzentyp TYPE atwrt,
         lv_bemerkung          TYPE atwrt,
         lv_bremszylindergr    TYPE atwrt,
         ls_zpptaachstyp       TYPE zpptaachstyp,
         lv_exit_flag          TYPE xflag,
	  help_cabn_atinn     TYPE cabn-atinn.         
 
	
	* Sachmerkmale
 SELECT-OPTIONS:
 so_bezei FOR help_cabn_atinn NO INTERVALS MATCHCODE OBJECT merk.
 
	
	* Klasse auslesen
   SELECT klah~class FROM kssk
     INNER JOIN klah ON kssk~clint = klah~clint
     INTO lv_class
     UP TO ROWS
    WHERE kssk~objek = p_matnr
      AND kssk~mafid = 'O'
      AND kssk~klart = '001'
      AND kssk~adzhl = ''
 
	
	* Lesen des Sachmerkmales BEZEICHNUNG
   LOOP AT so_bezei.
     CALL FUNCTION 'CLFM_GET_AUSP_FROM_BUFFER'
       EXPORTING
         object                = lv_object
         classytpe             = '001'
         key_date              = sy-datum
 *     PTABLE                = PTABLE
 *     OBJECT_IS_CUOBJ       = ' '
 *     MAFID                 = 'O'
         atinn                 = so_bezei-low
 *     I_NO_DB_SELECT        = ' '
 *     I_WITH_DEL_AUSP       = ' '
       TABLES
         exp_ausp              = lt_exp_ausp.
     CLEAR: ls_exp_ausp.
     READ TABLE lt_exp_ausp INTO ls_exp_ausp INDEX 1.
     lv_bezeichnung = ls_exp_ausp-atwrt.
     IF NOT lv_bezeichnung IS INITIAL.
       EXIT.
     ENDIF. " NOT lv_bezeichnung IS INITIAL
   ENDLOOP. " AT so_bezei
 ***************
*       *
* T    T *
*   N   *
*       *
*  `---´  *
*       *
***************